Monday, April 15, 2024

Në Dhomën e Torturës së Qarçakut, grave u privohet uji, ajri dhe ushqimi i shëndetshëm

Burgu famëkeq Qarchak është i vetmi burg vetëm për gratë në Iran dhe qendra e paraburgimit për të paktën 2000 gra. Ky burg ishte një fermë industriale pulash e pashfrytëzuar. Fillimisht nuk kishte standardet për burg. Jeta dhe shëndeti i të gjithë të burgosurve janë në rrezik në dhomën e torturës së Qarçakut në Varamin. “Ky është fundi i botës,” Me fjalë të tjera, është një vend torture, internimi dhe vrasjeje femrash.

Gratë e burgosura në Qarçak janë të privuar nga tre elementët jetikë për çdo qenie njerëzore: uji, ajri dhe ushqimi i shëndetshëm. Dhoma e torturës së Qarçakut përdoret si internim për të burgosurit politikë.